Polityka prywatności
wersja obowiązująca od dnia 16.05.2023

Czym jest polityka prywatności?

Czym jest polityka prywatności?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Kto jest administratorem strony internetowej www.specfoodgastro.pl?

Administratorem strony internetowej jest Spec Food Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówkach, pod adresem: Dąbrówki 422A, 37-100 Łańcut, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0001044328, NIP 8151799755, REGON 361886308, reprezentowana przez SPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Dąbrówkach, pod adresem Dąbrówki 422A, 37-100 Łańcut, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000559859, NIP 8151799637, REGON 361616158, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł, reprezentowana przez Zarząd, będącą jedynym komplementariuszem spółki komandytowej (czyli: my).

Dane osobowe

Dane osobowe

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spec Food Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówkach, pod adresem: Dąbrówki 422A, 37-100 Łańcut, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0001044328, NIP 8151799755, REGON 361886308, reprezentowana przez SPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Dąbrówkach, pod adresem Dąbrówki 422A, 37-100 Łańcut, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000559859, NIP 8151799637, REGON 361616158, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł, reprezentowana przez Zarząd, będącą jedynym komplementariuszem spółki komandytowej, telefon: + 48 (17) 715 03 05, e-mail: sklep@specfoodgastro.pl.

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

     poczty elektronicznej: dane@specfoodgastro.pl,

     poczty tradycyjnej: Dąbrówki 422A, 37-100 Łańcut,

     telefonu: + 48 (17) 715 03 05.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam podajesz?

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam podajesz?

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania Czas przechowywania danych
zawarcie i wykonanie umowy imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, adres e-mail, numer telefonu, inne, data urodzenia art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
założenie i prowadzenie konta imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, inne, data urodzenia art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
newsletter adres email, imię, nazwisko art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych
formularz kontaktowy adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
analiza ruchu na stronie sklepu internetowego imię, adres pobytu, dane przeglądarki Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie ruchu klientów na stronie sklepu do momentu wniesienia spzeciwu wobec przetwarzania danych osobwowych
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta).

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

W celu korzystania z narzędzi Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC.

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie certyfikacji „Tarcza Prywatności”* (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W celu korzystania z narzędzi Facebooka, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Meta Inc.

Meta Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), w zakresie usługi Workplace oraz opcji reklamowych i narzędzi pomiarowych. Meta Platforms Ireland Limited przekazuje dane do Meta Inc. na podstawie Załącznika dotyczącego przekazywania Europejskich danych przez Facebooka, który uwzględnia standardowe nowe klauzule umowne, które weszły w życie w 2022 r. Więcej informacji znajdziesz tu: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update.

W celu korzystania z Pinterest’a, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Pinterest Inc.

Pinterest Europe Ltd., przekazuje dane osobowe poza EOG  tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia chroniące dane osobowe, takie jak standardowe klauzule umowne.

W celu korzystania z narzędzi Twitter’a, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Twitter Inc.

Twitter, Inc. przestrzega zasad Tarczy Prywatności* UE-USA i Szwajcaria-USA dotyczących gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przechowywania danych osobowych z Unii Europejskiej, państw EFTA i Wielkiej Brytanii, zgodnie z zasadami certyfikatu tarczy prywatności (więcej informacji: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO). Przekazując dane osobowe poza Unię Europejską i kraje EFTA Twitter opiera się na standardowych klauzulach umownych UE.

Hotjar w większości przypadków przechowuje gromadzone przez siebie dane w Unii Europejskiej.  W przypadku danych osobowych, które udostępnia podmiotom spoza UE, Hotjar, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, stosuje standardowe klauzule umowne.

 

*Pamiętaj, że Tarcza Prywatności nie jest już prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, a programem, który wyznacza pewne standardy ochrony danych osobowych dla podmiotów mających swoje serwery w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest formą certyfikacji, podmioty wpisane do Tarczy Prywatności, spełniają pewne standardy ochrony danych osobowych.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

     żądania dostępu do swoich danych osobowych,

     żądania sprostowania swoich danych osobowych,

     żądania usunięcia swoich danych osobowych,

     żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

     żądania przenoszenia danych osobowych.

 

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia

 

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe to masz prawo do:

     dostępu do danych osobowych,

     uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

     uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dane@specfoodgastro.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dane@specfoodgastro.pl.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

     Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

     wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

     Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

     wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

     wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dane@specfoodgastro.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

     kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

     przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

     Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

     zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

 

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dane@specfoodgastro.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

     przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

     przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dane@specfoodgastro.pl.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dane@specfoodgastro.pl.

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dane@specfoodgastro.pl.

W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi "Newsletter" możesz z niego zrezygnować w każdej chwili (będąc zalogowanym przechodzimy do zakładki Moje Konto -> Informacja -> Na dole odznaczamy opcję "Zapisz się do newslettera")

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymujemy od innych administratorów danych (np. facebook)

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymujemy od innych administratorów danych (np. facebook)

Nasz sklep umożliwia:

        udostępnianie treści sklepu na Twoim profilu na Facebooku,

        udostępnianie treści sklepu na Twoim koncie w serwisie Pinterest,

        udostępnianie treści sklepu na Twoim koncie na Twitterze.

 

W takich wypadkach, otrzymujemy Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, a od serwisów dostarczających te funkcjonalności, tj: Facebook, Pinterest, Twitter.. Aby umożliwić Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, poniżej zamieszczamy informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

1.     Kategorie odnośnych danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które opublikowałaś/opublikowałeś w swoim profilu w serwisie Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn, Google przede wszystkim imię, nazwisko, nick , adres e-mail i wizerunek).

2.    Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe pochodzą z serwisu:

      Facebook, którego administratorem jest Meta Platforms Ireland Limited,

      Pinterest, którego administratorem jest Pinterest Europe Ltd.,

      Twitter którego administratorem jest Twitter International Company.

3.    Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy przetwarzane będą w następujących celach:

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania Czas przechowywania danych
udostępnienie treści na Twoim profilu na Facebooku imię, nazwisko, wizerunek Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Facebook do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
udostępnienie treści na Twoim koncie w serwisie Pinterest nick, wizerunek Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Pinterest do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
udostępnienie treści na Twoim profilu na Twitterze nick, wizerunek Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Twitter do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Ta strona używa plików cookie, w celu zapewnienia najlepszego doświadczenia podczas użytkowania.